Seznam registrovaných účastníků 2014

Jméno Pracoviště Referát
Ing. Jakub Havlíček ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Vliv kuželových kartografických zobrazení na georeferencování
Ing. Tomáš Janata ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky; Intergraph CS, s.r.o. Hodnocení přesnosti a úplnosti zákresu cestní sítě v Krušných horách napříč topografickými mapami od 19. století do současnosti
Bc. Jan Šimbera Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Vymezování funkčních regionů v prostředí GIS
Ing. Pavel Tobiáš ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Využití aplikace SketchUp pro tvorbu jednoduchého informačního systému
Bc. Lucie Jebavá Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Využití dat leteckého laserového skenování k detekci agrárních forem reliéfu v Krkonoších
Ing. Jiří Brychta Česká zemědělská univerzita Vytvoření nástrojové nadstavby v prostředí GIS pro návrh protierozní ochrany a její verifikace s využitím inovativních metod sběru dat
Bc. Petra Jílková Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Severní Amerika ve starých mapách
Ing. Eva Vacková VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie Problematika znázornění vybraných částí dopravních sítí v objektových bázích České a Slovenské republiky
Ing. Pavla Andělová VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie Kartografické znaky státních mapových děl v České republice a v sousedních státech
Ing. Michal Med ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Pozadí přípravy a publikace dat INSPIRE na ČÚZK
Ing. Lucie Čeplová Univerzita obrany, katedra vojenské geografie a meteorologie Testování přesnosti nového digitálního modelu reliéfu
Ing. Vitalii Kostin ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Road Traffic Development in Prague and It's Interaction With the Environment
Ing. Dagmar Najmanová Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Aplikovaná a krajinná ekologie Změny krajiny povodí Olšového potoka od 18. století do současnosti a návrh jeho revitalizace
Ing. Jiří Kratochvíl ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Data dálkového průzkumu Země v katastru nemovitostí ČR
Ing. Vojtěch Hron ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Využití obrazové korelace leteckých měřických snímků pro potřeby aktualizace budov v ZABAGED
Ing. Karolína Hanzalová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Využití aplikací Google Earth a digitálních modelů terénu pro určení astronomické orientace historických objektů
Ing. Martina Faltýnová ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Letecké laserové skenování – dokumentace stop člověka v krajině
Ing. Kateřina Jusková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Rozdílné přístupy k pozemkovým úpravám
Ing. Eva Matoušková ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra geomatiky Použití dat družice FORMOSAT-2 pro dokumentaci archeologických lokalit v severovýchodní Mezopotámii
Mgr. Lukáš Brůha Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
RNDr. Jakub Lysák Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra aplikované geoinformatiky a kartografie

Konferenci navštívila i řada dalších studentů programu Geodézie a kartografie.